Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2013

intelektuaalna
15:20

Reposted fromhejdoktorku hejdoktorku viamefir mefir
intelektuaalna
15:20
Fantazjowanie i marzenie może złamać człowiekowi serce.
— C. Ahern
Reposted fromforgivness forgivness viabellla bellla
intelektuaalna
15:19
Zupełnie nie rozumiem, jak mogłam dać Ci taką władzę nade mną
Reposted fromPaulaaa Paulaaa viabellla bellla
intelektuaalna
15:19
0977 d975
Reposted fromDoopamina Doopamina viafuckingmess fuckingmess
intelektuaalna
15:19
Kiedy się zacznie myśleć o wszystkim, co mogłoby się zdarzyć, można ześwirować w trymiga.
— William Wharton
Reposted fromHannna Hannna vianivea nivea
intelektuaalna
15:19
intelektuaalna
15:19
3732 9c6e 500
Andrzej Chyra
Reposted fromladona ladona vianivea nivea
intelektuaalna
15:18
intelektuaalna
15:18
Tak bardzo nienawidzę siebie, za to jaka jestem cholernie słaba. Słaba i głupia. 
— gorsze dni
intelektuaalna
15:18
intelektuaalna
15:18
8293 74fc 500
Reposted frompikkumyy pikkumyy viafuckingmess fuckingmess
intelektuaalna
15:18
Chelyabinsk
Reposted frommae mae viafuckingmess fuckingmess
intelektuaalna
15:18
4184 48e9
Szczerze?
intelektuaalna
15:18
Play fullscreen
Ohhh cause I need this hole gone
Funny you're the broken one but 
I'm the only one who needed saving
Cause when you never see the light 
It's hard to know which one of us is caving
Reposted frommefir mefir

January 29 2013

intelektuaalna
13:57
1954 fca7
coś w tym jest
Reposted bybecausefuckyou becausefuckyou
intelektuaalna
13:56
intelektuaalna
13:55
intelektuaalna
13:55
intelektuaalna
13:55
Zastanów się nad tym, co mi kiedyś mówiłeś i nad tym, co teraz robisz.

January 28 2013

intelektuaalna
14:37
5844 4aca
Reposted fromsilla silla viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl